AKVAtour d.o.o.

Slovenčeva ulica 24

1000 Ljubljana, Slovenija

TRR: SI56 2900 0005 0603 108 ID za DDV: SI99258021

        Splošni pogoji poslovanja AKVAtour d.o.o.

PROSIMO, DA SI SPODNJE INFORMACIJE SKRBNO PREBERETE. NEPOZNAVANJE PONUDBE IN SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA NE MORE BITI PREDMET REKLAMACIJE! V PRIMERU MOREBITNIH NEJASNOSTI, VAS VLJUDNO PROSIMO, DA NAS POKLIČITE IN Z VESELJEM VAM BOMO SVETOVALI!

1 ] SPLOŠNO

Vsi sporazumi, ponudbe in potrditve med stranko in podjetjem AKVAtour d.o.o. morajo biti pisni. Dodatni ustni pogoji so neveljavni. Opozarjamo vas, da so zaradi narave izdelka, ki ga proizvajamo in prodajamo, naši pogoji prodaje in dobave specifični. Ne priznavamo pogojev strank, če so le-ti drugačni od naših, razen v primeru, če je to posebej dogovorjeno in zapisano.

2 ] MERITVE, PONUDBA IN POTRDITEV NAROČILA

Stranka je pri izmerah dolžna posredovati vse podatke ali opozoriti komercialista/merilca na skrite ovire, saj je v nasprotnem primeru dolžna sama kriti morebitne dodatno nastale stroške. Ponudba velja samo za navedene pozicije, količine in opise. Pred potrditvijo naročila je stranka dolžna preveriti vse opise, količine in vrednosti na ponudbi. Kasnejših nejasnosti po dobavi se ne priznava in ne morejo biti predmet reklamacije. Veljavnost ponudbe je, če ni drugače navedeno, štirinajst (14) dni. Z izdajo nove ponudbe se v celoti preklicuje prejšnja ponudba. Za vse skice velja pogled od znotraj, če ni drugače navedeno. Plačilo ponudbene - predračunske vrednosti pomeni, da stranka potrjuje pravilnost - ustreznost naročila, se strinja z vsemi elementi ponudbe, sprejema plačilne pogoje in izjavlja, da je seznanjena s celotno vsebino Splošnih pogojev poslovanja. Vse spremembe so mogoče največ en (1) dan po plačilu ponudbene - predračunske vrednosti ali potrditve naročila, izključno v pisni obliki. Vse kasnejše spremembe se ne priznavajo, zato ima zanje podjetje AKVAtour d.o.o. pravico izstaviti dodatni račun, ki ga je stranka dolžna poravnati v skladu z rokom plačila navedenem na računu. Pridržujemo si pravico do spremembe v izdelavi zaradi konstrukcijsko - tehničnih detajlov ali tehničnih predpisov. Če ni navedeno drugače, stranka jamči za vse podatke, ki jih je podala sama. AKVAtour d.o.o. jamči za vse podatke pridobljene z lastnimi meritvami. Kadar stranka oddaja naročilo preko telefona, spletnega povpraševalnega obrazca, elektronske pošte ali faksa, sama odgovarja za morebitne napake. Stroški, ki so nastali kot posledica te napake, gredo izključno v breme stranke.

3 ] CENE IN PLAČILO

Podjetje AKVAtour d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe cen, če se spremenijo količine, barve, mere ali katerakoli druga dejstva, ki so osnova za izračun cene. Popusti se ne seštevajo. Akcije so izvzete iz popustov. Če ni drugače navedeno ali določeno, veljajo cene v evrih (EUR). Cene ne vključujejo davka na dodano vrednost (DDV), ki bo zaračunan in prikazan posebej v predračunu - računu, v predpisani višini na dan izstavitve predračuna - računa. Naročnik lahko opravi plačilo na transakcijski račun podjetja AKVAtour d.o.o.. Predstavniki, posredniki, monterji in dostavljavci blaga niso pooblaščeni za sprejemanje denarja. Naši računi so plačljivi, kot je prikazano na računu od datuma izstavitve računa, če ni drugačedogovorjeno in potrjeno s strani AKVAtour d.o.o. Če stranka zamuja s plačilom in tega ne more opravičiti s primerom višje sile, lahko zahtevamo zamudne obresti skladno z zakonom. Menice in naročilnice niso podlaga za naročilo alizavarovanje plačila. 

Pred izdajo računa si prodajalec pridržuje pravico do spremembe cen zaradi razmer na trgu ali drugih razlogov. Kupoprodajna pogodba med prodajalcem in kupcem je sklenjena po izstavitvi prvega dokumenta – računa.

4 ] DDV

Splošna stopnja DDV je 22 %. Za vgradnjo (stanovanja do 120 m2 in stanovanjske hiše do 250 m2 ) je DDV 9,5 %. V primeru da ste davčni zavezanec, nam prosim posredujte točne podatke z ID številko za DDV že ob naročilu. V nasprotnem primeru ne priznavamo kasnejše zavrnitve računa zaradi naknadne spremembe podatkov.

5 ] PLAČILNI POGOJI

*5.1: 100 % predplačilo ob naročilu. V primeru zamude plačila je stranka dolžna plačati zakonite zamudne obresti. *5.2: 100% predplačilo ob naročilu. V tem primeru strankam priznavamo 3% popust, ki ga lahko stranka sama ob navedenem plačilu upošteva.

*5.3: Zavarovanje plačila z nepreklicno bančno garancijo - plačilo po opravljenih storitvah.

*5.4: Plačilo s kreditom banke, ki jo kreditojemalec izbere sam.

*5.5: Po dogovoru oziroma pogodbi.

*5.6: V kolikor je naročena naprava po željah in karakteristikah kupca ( barva, dimenzija, konstrukcija...) je zanjo potrebno 100% predplačilo, plačilo montaže in priklopa pa se izvede po opravljeni storitvi

6 ] DOBAVA IN DOBAVNI ROKI

Dobavni roki se določajo glede na vsebino ponudbe - predračuna, upoštevajoč zasedenost poslovnega procesa. Okvirni dobavni rok je naveden na ponudbi. Dobavni roki začnejo teči po dokončni kupčevi potrditvi ponudbe. Kupca se o montaži obvesti pisno ali ustno, najmanj dva dni pred pričetkom del. V primeru, da se ob montaži ugotovi neskladnost elementa, se dobavni rok ustrezno podaljša. V tem primeru AKVAtour d.o.o. odpravi neskladnost v najkrajšem možnem času. Kupec potrdi, da je blago dobavljeno v skladu s ponudbo -predračunom in da je vgradnja kakovostno opravljena. To naredi s podpisom o prevzemu oz. s podpisom na montažnem zapisniku. Tako kupec potrjuje, da je AKVAtour d.o.o. v celoti realiziral ponudbo - predračun in da s tem pridobi vse pravice, ki iz tega izhajajo. Dvig blaga oziroma odprema je mogoča v času uradnih na sedežu podjetja AKVAtour d.o.o., Slovenčeva ulica 24, 1000 Ljubljana in Podgorje 31A, 9253 Apače. Odgovornost za blago, ki je pripravljeno za odpremo, tri delovne dni po našem pisnem obvestilu o dolžnosti prevzema blaga, preide na kupca.

7 ] PRIDRŽANJE LASTNIŠTVA

V primeru postopanja stranke v nasprotju z določili pogodbe, še posebej v primerih zamude plačil, ima podjetje AKVAtour d.o.o. retencijsko pravico na še ne vgrajenem blagu (pravico vzeti blago nazaj). Po zaplembi blaga smo upravičeni unovčiti njeno vrednost, razliko do polne vrednosti blaga z morebitnimi dodatno nastalimi stroški pa zaračunati stranki.

* Do popolnega plačila blaga iz posameznega naročila ostane naročeno blago v lasti podjetja AKVAtour d.o.o.

* Vračilo blaga oziroma preklic naročila za blago naročeno po meri ali z drugimi posebnimi specifikacijami ni mogoče.

* Podjetja,samostojni podjetniki in druge pravne osebe naročenega blaga ne morejo vrniti, ne da bi obstajal utemeljen razlog za vračilo (npr. stvarna ali pravna napaka, uveljavljanje garancije), kot ga zahteva Obligacijski zakonik. * Prodajalec AKVAtour d.o.o. si pridružuje pravico do obračuna administrativnih stroškov v višini 20% prodajne cene vrnjenega blaga.

8 ] GARANCIJA IN JAMSTVO ZA ODPRAVO NAPAK

Garancijska izjava: podjetje AKVAtour d.o.o. oziroma prodajalec (v nadaljevanju »garant«) vam kot kupcu daje garancijo za brezhibno delovanje izdelkov, ki predstavljajo prodajni program prodajalca. Garancija velja za ozemlje Republike Slovenije. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti garanta za napake na blagu. Datum izročitve blaga je označen na garancijskem listu. Podatki, ki identifcirajo blago, so navedeni na računu. Garant vam zagotavlja, da bo v garancijskem roku, v času ne daljšem kot 45 dni od dneva prejema servisnega zahtevka, brezplačno odpravil napake v materialu ali izdelavi izdelka. Če bo potrebno, bo izdelek v skladu s to garancijsko izjavo in zakonskimi določili brezplačno zamenjal. Garancija garanta zavezuje tako pod pogoji, določenimi v garancijskem listu, kot tudi pod pogoji, ki jih garant navaja v njegovem oglaševalskem sporočilu. V primeru garancijskega popravila izdelka se garancijski rok podaljša za toliko dni, kolikor je trajalo popravilo izdelka. Podaljšanje garancije se uveljavlja na podlagi servisne dokumentacije, iz katere je razvidno trajanje popravila. Garant zagotavlja vzdrževanje izdelka, nadomestne dele in dodatno opremo skladno z določili veljavne zakonodaje. Za zamenjano blago ali za zamenjani bistveni del blaga z novim, garant izda nov garancijski list. Garant pokriva stroške transporta največ v višini stroškov javnega transportnega sredstva (pošta).Garancijsko jamstvo je prenosljivo in ni vezano na prvega lastnika. Garancijski rok: Garant jamči za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga končnemu uporabniku. Izdelek je lahko sestavljen iz več različnih delov, za katere veljajo različni garancijski roki. Uveljavljanje garancijskega zahtevka: Garancija velja le ob predložitvi originalnega računa in potrjenega garancijskega lista. Pri predaji servisnega zahtevka je obvezno potrebno navesti številko računa ali številko kateregakoli drugega dokumenta (odpremnica, ponudba), na osnovi katerega je možno nedvoumno določiti izdelek, ki je predmet servisnega zahtevka.

9 ] MONTAŽNA NAVODILA IN POGOJI ZA OPRAVLJANJE STORITEV

Dodatna dela, ki niso zajeta v ponudbi - predračunu, ki so nujna za dokončanje del in ki jih ni bilo možno predvideti, gredo v breme kupca in se dodatno zaračunajo. Kupec ima dolžnost pred začetkom montaže seznaniti se z načrti in potekom del, saj po vgradnji elementov nestrinjanje z izvedenimi deli ne more biti predmet reklamacije. Tako dodatno nastali stroški so breme kupca. Stranka mora pred montažo odstraniti vse ovire, ki bi motile nemoten potek montaže. Zagotoviti mora prost dovoz elementov do objekta, prehodno stopnišče in druge dostope, dovod električne energije (220 V). Poskrbeti mora za zaščito ljudi, materiala in delovnega okolja. Pri montaži, ki traja dalj časa, pa tudi prostor za shranjevanje orodja, ki mora biti zaklenjen. Stranka mora biti prisotna na lokaciji montaže vsaj pred in po montaži. Po dokončanju del mora stranka prevzeti vgrajene elemente, v nasprotnem se razume, da je blago s strani investitorja prevzeto brez napak in pripomb. Podjetje AKVAtour d.o.o. skrbi za redno interno usposabljanje monterjev.

10 ] OSTALI POGOJI

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak v naših prospektih, katalogih, cenikih, skicah, risbah, kalkulacijah in podobnih dokumentih.

* Vsi dodatni okrasni ali oblikovni elementi, ki niso zajeti v standardni izvedbi naprave, morajo biti dodatno naročeni in plačani s strani naročnika, v tem primeru se lahko spremeni tudi cena montaže in se v dani situaciji dogovarja individualno.

11 ] REŠEVANJE SPOROV

Če v sporazumu oziroma potrditvi ni dogovorjeno drugače, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Kranju. Kljub navedenemu si pridržujemo pravico uvedbe sodnih postopkov tudi na drugih pristojnih sodiščih.

AKVAtour d.o.o., Slovenčeva ulica 24, 1000 Ljubljana, Slovenija

Matična št.: 6189296000 | DŠ: 99258021 | TRR: SI56 2900 0005 0603 108

Družba je registrirana na Okrožnem sodišču v Ljubljani pod št. srg 2012/28835 | Osnovni kapital: 140.000 EUR

AKVAtour d.o.o.

Slovenčeva ulica 24

1000 Ljubljana, Slovenija

ID za DDV: SI99258021

070 777 622


Prednosti